Regulamin SERWISU KAR-GROUP

DEFINICJE


Portal lub Serwis – portal internetowy należący do firmy Kar-Group Rafał Karaś Siedliska 75, 19-
300 Ełk NIP: 848-167-62-40, REGON: 281463972
Konto – część Serwisu umożliwiająca Użytkownikowi na korzystanie oraz nabywanie usług i
produktów oferowanych przez Serwis.
Użytkownik – osoba, która prawidłowo zarejestrowała się w Serwisie i posiada aktywne konto.
Odwiedzający – osoba, która odwiedza stronę internetową bezpłatnie i korzysta z usług Serwisu w
sposób ograniczony adekwatny dla osób nie będącymi Użytkownikami Portalu.
Platforma szkoleniowa – element Serwisu przeznaczony dla Użytkowników pozwalający na
dostęp do materiałów dydaktycznych.
Usługa – możliwość korzystania z Serwisu, świadczona przez Usługodawcę na rzecz
Użytkowników i Odwiedzających.
Usługodawca – portal internetowy należący do firmy Kar-Group Rafał Karaś Siedliska 75, 19-300
Ełk NIP: 848-167-62-40, REGON: 281463972
Szkolenie – kurs przeprowadzany za pośrednictwem sieci Internet, zamieszczony na stronach
Serwisu Kar-Group, obejmujący swoim zakresem tematy i zagadnienia wskazane w temacie kursu.
Kurs on-line – oznacza kurs oferowany przez Serwis.
Usługodawca / Administrator – Firma Szkoleniowa Kar-Group Rafał Karaś Siedliska 75 19-300
Ełk NIP: 848-167-62-40, REGON: 281463972
Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po
zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i
hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej
zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich
przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych
Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź
deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w
integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy
internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na
umożliwieniu korzystania z Serwisu Kar-Group w celu udostępnienia oraz realizacji szkoleń za
pośrednictwem sieci internet.
2. Każdy Użytkownik i Odwiedzający korzystający z Serwisu przyjmuje bez zastrzeżeń i akceptuje
zasady oraz warunki korzystania z Serwisu opisane w treści niniejszego Regulaminu.
3. Serwis jest portalem o charakterze edukacyjno-informacyjnym. Kar-Group prowadzi kursy w
charakterze doszkalającym i podnoszącym umiejętności.
4. Kar-Group nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie, honorowanie oraz przedłużanie
licencji zawodowych i instruktorskich.
5. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i strony w celu prowadzenia przez Klienta
działalności, która naruszałaby interes Serwisu.
6. Materiały dydaktyczne pochodzą z opracowań własnych lub zleconych przez Kar-Group oraz z
ogólnodostępnej literatury.
7. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Portalu przez 7 dni w tygodniu.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON


1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych
oraz do wycofywania wcześniej udostępnionych za pośrednictwem Serwisu Kar-Group Usług –
szkoleń, z zastrzeżeniem że działania te pozostaną bez wpływu na umowy już zawarte.
2. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do
Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
3. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Serwisu treści bezprawnych.
4. Usługodawca zobowiązuje się do informowania Użytkowników o planowanych przez niego,
przerwach technicznych, które wynikają ze specyfiki prowadzenia działalności Serwisu za
pośrednictwem sieci internet.
5. Wszelkie uwagi, odnoszące się do materiałów dostępnych w Serwisie winny być przekazywane
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kargroup.oferta@gmail.com


WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG


1. Serwis może świadczyć Usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.
2. Usługi płatne są świadczone wyłącznie na rzecz Użytkowników.
3. Usługi nieodpłatne mogą być świadczone na rzecz Użytkowników oraz Odwiedzających.
4. W przypadku osób, które w dacie rozpoczęcia świadczenia Usługi nie mają pełnej zdolności do
czynności prawnych konieczne jest przekazanie zgody właściwego opiekuna, na nabycie Usługi
przez Użytkownika.
5. Usługi płatne są wyraźnie oznaczone ze wskazaniem kosztów jakie Użytkownik ponosi. W
przypadku usług płatnych Usługodawca może stosować, wedle swojego uznania, zniżki, bonifikaty,
upusty.
6. Sposób płatności uzależniony jest od rodzaju świadczonej Usługi i jest każdorazowo wskazany
przy jej opisie lub w serwisie.
7. Do korzystania z Usługi konieczne jest posiadanie komputera z dostępem do internetu, adresu email oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW
(przeglądarek internetowych z włączoną obsługą plików Cookies; wersje przeglądarek: Firefox
min. 28, Chrome min. 33, Internet Explorer min. 11)).
8. Serwis może prowadzić usługę newsletter, za pomocą której umożliwia Użytkownikom
zapoznanie się z nowościami i aktualną ofertą Serwisu. Korzystanie z usługi newsletter jest
dobrowolne.
9. Opis Usług znajduje się w Serwisie.
10. Cennik Usług znajduje się w Serwisie.
11. Serwis zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Usług i produktów, z zastrzeżeniem, że
zmiana nie będzie dotyczyła Usług i produktów już nabytych.
12. Użytkownik może kontaktować się z Serwisem:
a) listownie, na adres: – Kar-Group, Grodzieńska 10, 19-300 Ełk lub Kar-Group, Siedliska 75, 19-
300 Ełk
b) mailowo – pod adresem kargroup.oferta@gmail.com.
c) telefonicznie, pod numerem: 531 707 780 (koszt połączenia: opłata jak za zwykłe połączenie
telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).


KORZYSTANIE Z SERWISU


1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest
indywidualne Konto.
2. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik
powinien posiadać:
a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w
wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b) Aktywny adres e-mail.
3. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych
osobowych.
4. W momencie rejestracji Użytkownika w Serwisie następuje utworzenie, niepowtarzalnego,
loginu oraz hasła dla Użytkownika. Użytkownik powinien zachować należytą staranność w celu
zabezpieczenia danych przed ich nienależytym wykorzystaniem przez osoby postronne.
5. Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w Portalu w
sposób zgody z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podane dane rejestracyjne
korespondencji z informacjami o bieżącym funkcjonowaniu i zmianach w Serwisie.
7. Poprzez zarejestrowanie Konta Użytkownik wyraża zgodę na: przetwarzanie, gromadzenie,
utrwalanie, przechowywanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach
marketingowych i statystycznych a także w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez
Serwis.
8. Administrator ma prawo zawiesić czasowo Konto Użytkownika lub Odwiedzającego, w
przypadku działania na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników, lub naruszenia przepisów prawa
obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub rażącego naruszenia postanowień
niniejszego Regulaminu, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaniechania naruszeń.
9. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji
promocyjnych i bonusowych oraz do wycofywania wcześniej udostępnionych za pośrednictwem
Serwisu Kar-Group Szkoleń, z zastrzeżeniem że działania te pozostaną bez wpływu na umowy już
zawarte.


REJESTRACJA


1. W celu złożenia zamówienia na świadczenie płatnych Usług drogą elektroniczną za
pośrednictwem Serwisu należy zarejestrować się w Serwisie.
2. Rejestracja w Serwisie następuje nie później niż przy złożeniu pierwszego zamówienia na płatne
Usługi i polega na wpłaceniu całości kwoty za wybrany kurs lub 40% wartości kursu na konto
wskazane na naszych stronach internetowych w zakładce kontakt.
3. Podczas rejestracji Użytkownicy, udostępniają swoje następujące dane oraz informacje niezbędne
do założenia konta, w szczególności:
a) wybór Kursu on line
b) imię,
c) nazwisko,
d) adres e-mail
e) numer PESEL (dobrowolnie)
f) ewentualne dane do faktury tj. firma, dane adresowe, NIP,
g) ewentualny kod promocyjny.


PRZEBIEG SZKOLEŃ ONLINE


I Rejestracja na Kurs on – line.
1. Zamówienie Kursu on – line wymaga zarejestrowania się w Serwisie zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie. Poprzez złożenie zamówienia, Użytkownik składa ofertę zawarcia
umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Serwis.
2. Użytkownik wybiera Kurs on – line i dokonuje płatności zgodnej z cennikiem Serwisu w dacie
nabycia tej Usługi.
3. Użytkownik ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia, z którego może skorzystać do
przez Serwis. Rezygnacja z zamówienia następuje za pośrednictwem systemu informatycznego
strony internetowej Serwisu, mailowo lub telefonicznie.
4. Usługodawca może umożliwić rozłożenie płatności na 2 raty wynoszące odpowiednio 40% ceny
– pierwsza rata, 60% ceny – druga rata.
5. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje e-mail potwierdzający rozpoczęcie kursu i dostaje
dostęp do platformy szkoleniowej.
II. Sposób prowadzenia i zaliczenia Kursu on-line.
1. Uczestnik od momentu otrzymania danych dostępowych do Platformy Szkoleniowej ma 60 dni
na zapoznanie się z materiałem i zaliczenie kursu egzaminem (po tym czasie platforma
Użytkownika nie będzie funkcjonować). Dostęp do kursu można przedłużyć bezpłatnie na okres
kolejnych 14 dni od daty upływu regulaminowego dostępu, kolejne przydłużenie na okres 60 dni
jest płatne w wysokości 40%wartości szkolenia.
2. Serwis ma prawo przedłużyć okres na zaliczenie Szkolenia dla Użytkownika, w tym celu należy
się skontaktować a Administratorem mailowo lub telefonicznie.
3. Zaliczenie kursu odbywa się wskutek uzyskania minimum 70% pozytywnych odpowiedzi w
teście sprawdzającym.
4. Nie zaliczenie testu sprawdzającego, skutkuje bezpłatnymi poprawkami które są udostępnianie
na prośbę Użytkownika.
5. Test sprawdzający zawiera 15 pytań zamkniętych. Czas w którym Użytkownik musi udzielić
odpowiedzi to 30 minut. Szczegółowy opis znajduje się w serwisie w zakładce „przebieg kursu”
6. Użytkownik zobowiązany jest do rzetelnego, samodzielnego powtarzania materiału
przekazanego mu na Kursie on-line.
7. Użytkownikowi, który ukończył Kurs on-line, wystawiane jest zaświadczenie o ukończeniu
kursu oraz legitymacja i dokument w twardej oprawie poświadczający ukończenie kursu.
Szczegółowy opis znajduje się w serwisie w zakładce „przebieg kursu”
8. Zaświadczenie o ukończeniu Kursu online przekazywane są za pośrednictwem firm kurierskich
lub operatorów pocztowych w terminie 7 dni od daty zdania egzaminu przez Użytkownika oraz
dostarczeniu swojego zdjęcia do dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia na adres firmy
wskazany w na Portalu z zakładce Kontakt.


REKLAMACJA USŁUGI EDUKACYJNEJ


1. Każdy uczestnik szkolenia ma prawo wniesienia reklamacji z tytułu niewykonania
lubnienależytego wykonania usługi edukacyjnej, w szczególności:- świadczenia usługi edukacyjnej
w zakresie merytorycznym, metodycznym lub organizacyjnym wsposób niezgodny z
postanowieniami Umowy, niedotrzymania z winy Wykonawcy określonego wRegulaminie terminu
realizacji usługi.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kargroup.oferta@gmail.com. W
celuułatwienia identyfikacji Użytkownika składającego reklamację Portal uprzejmie prosi o
składaniereklamacji z adresu poczty elektronicznej, wskazanym w procesie rejestracji Konta
Użytkownika wPortalu.
3. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis zakresu niezgodności lub inne okoliczności
jąuzasadniające.
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres poczty
elektronicznejUżytkownika wskazany w jego Koncie lub przy rejestracji w Serwisie.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownikowi przysługują roszczenia wynikające
zustawy Kodeks cywilny.
7. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji uczestnikowi przysługuje:-
częściowy lub całkowity zwrot kosztów usługi edukacyjnej,- możliwość ponownego uczestnictwa
w kursie o tym samym zakresie w najbliższym możliwymterminie
8. W przypadku zwrotu kosztów usługi edukacyjnej Serwis dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził
się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na
podstawie Regulaminu strony w miarę możliwości podejmą próbę jego rozstrzygnięcia w sposób
polubowny działając w dobrej wierze.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy z Serwisem umowy bez
podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub w za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres kargroup.elk@gmail.com w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty
elektronicznej, Serwis niezwłocznie przysyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia w formie
poczty elektronicznej.
3. Serwis ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane
przez niego płatności.
4. Serwis dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami.
5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy o świadczenie usług,
jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe i kontaktowe będą wykorzystane tylko w celu przeprowadzenia
korespondencjizwiązanej ze szkoleniem i zakresem edukacji podczas trwania kursu.
2. W czasie trwania kursu wysyłane są wiadomości mailowe związane z kursem a także maile
zzaproszeniem na inne materiały edukacyjne.
3. Wiadomości mailowe są wysyłane tylko w czasie trwania szkolenia (60 dni chyba, że
kursantprzedłuży okres trwania kursu na własną prośbę zapisując się na newsleter).
4. Po ukończeniu kursu dane będą zarchiwizowane i nie będą przetwarzane ani udostępniane.
5. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione
doprzetwarzania zawartych tam danych.
6. Każdy użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych, tj. „Prawo do
bycia zapomnianym”.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Portalu potwierdzenia, czy przetwarzane
są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do
nich oraz następujących informacji:- celu przetwarzania;- kategorii odnośnych danych osobowych informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub
zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub
organizacjach międzynarodowych;- w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania
danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;- informacji o prawie
do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania;
8. Kontakt użytkownika z Portalem, w tym skorzystanie z przysługujących
użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji: e-mail:
kargroup.oferta@gmail.comadres pocztowy: ul. Siedliska 75, 19-300 Ełk, Kar-Group Rafał Karaś


INFORMACJA O PLIKIACH COOKIES


1. Serwis korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie
na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach
z oferowanych usług.
2. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
jest Administrator oraz:- Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone.
Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu:
https://policies.google.com/privacy;- Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany
Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu:
https://www.facebook.com/policy.php;
3. Podmioty wymienione w pkt. 5.2 są administratorem danych osobowych zawartych w
plikach cookies w rozumieniu RODO.


FORMULARZ KONTAKTOWY


1. Dane które podajesz w formularzu kontaktowym będą wykorzystane tylko w celu odpowiedzi
na zadane pytanie. Dane będą zarchiwizowane i nie będą przetwarzane ani udostępniane.


Newsletter (Landing Page)


1. Każdy Kursant i inni użytkownicy internetu mogą zapisać się na newsletter, darmowe
szkolenielun innym materiał. W tym celu wymagamy potwierdzenia i zgody w mailu
aktywacyjnym(checkbox) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
2. Potwierdzając mail osoba będzie informowana o- darmowych kursach video- darmowych
szkoleniach online- promocjach na płatne szkolenia- artykułach o rozwoju i edukacji- darmowych
poradnikach
3. Każdy użytkownik newslettera ma prawo do bycia zapomnianym i wypisania się z
listy mailingowej.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nosniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu. Regulamin udostępniony jest udostępniana
na każdej stronie głównej Portalu i Platformie szkoleniowej.
2. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie Serwisu.
3. W razie pytań lub wątpliwości związanych ze zmianą Regulaminu możliwy jest kontakt za
pośrednictwem poczty elektronicznej z Administratorem, na adres kargroup.elk@gmail.com.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia Usług drogą
elektroniczną, w szczególności do składania przez Użytkowników oświadczeń woli w postaci
elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.
5. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie
Regulaminu strony w miarę możliwości podejmą próbę jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny
działając w dobrej wierze.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17.02.2016 (poprzednia wersja dostępna na naszej
stronie internetowej). Poprawka regulaminu następuje w dniu 02.01.2021.